بایگانی‌ ماهانه: فروردین ۱۳۹۴

علاقه سرمایه گذاران آلمانی برای حضور در بخش گردشگری ایران ۰

علاقه سرمایه گذاران آلمانی برای حضور در بخش گردشگری ایران

دیدار رییس کمیسیون گردشگری واعضای هیات پارلمانی آلمان با رییس سازمان میراث     علاقه سرمایه گذاران آلمانی برای حضور در بخش گردشگری ایران اعضای هیات پارلمانی آلمان به ریاست هایکه بریمر رییس کمیسیون...