حاج امین معروف به امین التجار دیارمان را که نماد صداقت و امانت است پیشتر بشناسیم (۲

((زندگینامه مرحوم حاج میرزا علی اکبر امین التجار تربتی )) مرحوم حاج امبن سه همسر داشت ا-فاطمه خانم یا بی بی معصومه ۲- ورقه یا ورقا خانم ۳- بی بی حلیمه ( خواهر حاج ندیم باشی ) حاج ندیم باشی ندیمه خاندان قاجاریه در زمان ناصرالدین شاه قاجار و احمد شاه بوده  ودکتر خوشبین که در زمان حکومت پهلوی وزیر در بار و وزیر دادگستری بود پدر همین ندیم باشی میباشدکه دکترای حقوق سیاسی از فرانسه داشته است .بی بی حلیمه دختر حاج سید جواد موسوی که مادرشان بی بی نظام و برادرشان به ترتیب حاج ندیم باشی – حاج نظام کاشمری مدنی و انتظام مدنی بودند .حاج امین یک برادر بنام حاج اسداله ( پدر مرحوم توکلی ها )و دو خواهر بنامهای حاجیه شمسی خانم و راضیه خانم  که مادر  حاج محمد و حاج محمد صادق امینیان و حاج محمود امینی خرازی بوده اند .حاج امین در ۲۵ سالگی به مکه مشرف میشوند ودر زمان حکومت رضا شاه سه دوره ( دورههای ۶و۷و۸ ) وکیل شهرستان تربت حیدریه در مجلس شورای ملی بودند .ایشان  در دوره ششم با مرحوم مدرس بوده و زمانیکه مرحوم مدرس در خواف تبعید میشوند داماد حاج امین مرحوم حاج ابولقاسم توکلی ریاست اداره ثبت و اسناد و احوال خواف بودند با خانمشان حاجیه فاطمه خانم امینی ( دختر حاجی امین مادر انسیه خانم و غلامرضا امینی بدیدن مدرس میروند و چند روز بعد مدرس پیغام میدهد  بدختر  حاج امین بگو برای من حلوا درست کند که ایشان تهیه و میفرستند. در سال ۱۳۰۵ خورشیدی که دستور دادن شناسنامه به افراد صادر میشود حاج امین  فامیل امینی را انتخاب میکند و به تمام فامیل توصیه میکند امینی یا امینیان را انتخاب کنند که منشاءسببی و نسبی داشته باشد که همزمان  با وکالت ایشان در تهران بوده و پسر های ایشان یکی امینی و یکی امینیان و دیگری امینیان حیدری را به فامیلی انتخاب میکند .جهت اطلاع آنزمان ریس اداره ثبت احوال تربت حیدریه محمد رضا خان  تیمور تاش پسر عموی عبدالحسین خان تیمور تاش وزیر در بار رضا شاه بود( اداره ثبت احوال ر تربت حیدریه در سال ۱۳۰۶ تاسیس گردید )    ایشان به فقرا کمک میکرد و حتی در یک روز سرد  زمستان که از مجلس شورای ملی به منزل میرود فقیری را می بیند که از سرما خیلی میلرزد  او لباسهایش را به او میدهد و با بیژاما به منزل میرود و پول کرایه درشکه  را که مجلس به وکلا میداده ایشان آنرا بین  فقرا تقسیم میکرده است و همیشه پیاده به خانه میرفته است .سالی یکبار توسط کامیون که تنها وسیله نقلیه آنزمان بوده به تربت حیدریه میامدند و املاکی در محولات باخرز سده  سلامی و اکبر آباد و جنت اباد  وجنگل و همچنین املاکی در خود تربت داشتند که از جمله منازلی  در باغسلطانی داشته که بمنازل بلا و پائین  معروف بود که هرکدام  دارای حمام اختصاصی بوده است .برای رفتن به مشهد از کالسکه و کجاوه پالکی و گاری استفاده میکرده  چون حدود یک شبانه روز در راه بودند قبلا" نوکرها و کلفت ها با گاری میرفته تا وسایل را برای نهار و شام آماده کنند ودر روستای طرق نزدیک مشهد که میرسیدند تجار مشهد مثل آقای حاجی معاون به پیشوازشان میامدند .بخاطر خدمتی که تیمورتاش به ایشان کرده بود املاک جنت آباد و جنگل را به ایشان پیشکش کرده بودند .گفتنی است یکبار در تربت حیدریه بیماری مهلک وبا آمده بود و تعداد زیادی از شهروندان را بکام مرگ برد در آنزمان حاج امین مبلغ ۴ هزار تومان پارچه متقال برای کفن  ودفن آنها خرید ( متقال در آنزمان متری یک قران بود ) . ایشان در دهه اول  ماه محرم به تربت حیدریه میامدند و هرشب صدمن گندم بین مستمندان تقسیم میکردند.مقبره پدر حاج امین ( حاج غلامعلی هراتی نژاد ) در قبرستان قدیم کنار بهزیستی و نوانخانه سابق بوده و مقبره حاج امین در محله بالا مقبره ای مسقف چهارگوش آجری بوده که مرحوم (مظلوم) آنجا دفن شده اند .حاج اسداله اخوی ایشان و پسر ایشان مرحوم حسین اقا در نزدیک همین مقبره دفن میباشند در زمان فوت ایشان شهرستان تربت حیدریه تعطیل و همه برای عزا داری بادسته های سینه زنی ایشان را بخاک سپرده اند.در مورد اعتبار نامه حاج امین در مجلس شورا  در دوره های ۶ و ۷ و ۸ شماره ۲۰ در ۱۶ فروردین ۱۳۰۵ سن ایشان ۵۷ سال بوده واز مجموع ۹۵۹۵ رای ۶۹۹۶ رای بدست اورد برابر با۹/ ۷۲در صد شماره ۲۳۲۷ خردادماه ۱۳۰۷ سن ۶۹ سال از ۱۱۲۲۰ رای ۷۹۲۰ رای آورده اند که حدود ۵۸/۷۰ درصد شماره ۱۳۱۵ شهریور ۱۳۰۹ سن ۶۱ سال از مجموع ۱۱۰۱۵ رای تعدا ۸۸۹۰ رای ایشان کسب کرده که حدود ۵۳/۷۶ رای میباشد تائید کنندگان که اعتبار نامه مرحوم حاج امین  رابرای وکالت مجلس امضاء نموده اند عبارتند از  آقایان شیخ محمد کاظم ربانی _ حاج شیخ صادق مجتهدی _عبدالحسین موسوی – حاج سید عبدالمجید الحسینی – حاج سید عبدالحسین – حاج سید ابراهیم موسوی  – حاج میر زا محمد رضا امینی – ملاعلی سبزواری – میر زای سهیلی ( دوره ششم )  دوره های ۷ و ۸ به ترتیب(دوره ۷)حاج  مجتبی  شهیدی –– حاج محمد موسوی – حاج  سید عبدالحسین مجتهدی –حاج  محمد کاظم – حاج سید ابراهیم  بهشتی –– حاج محمد رضا امینی –حاج علی سبزواری-حاج سید عبدالحسین بهشتی(دوره ۸ )حاج  مجتبی  شهیدی_حاج سید ابراهیم بهشتی –  حاج سید حسین بهشتی – حاج سید محمد موسوی – حاج سید محمد رضا امینی – حاج سید محمد مرشد_حاج سید عبدالحسین بهشتی- حاج محمد مرشد- حاج محمد کاظم در مورد مرخصی گرفتن مرحوم حاج امین که در مجلس شورای ملی نماینده بودند دومورد از ان در مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی که  دریافت شده منعکس میگردد. در انزمان هروکیلی که به  مرخصی میرفت باید تمام وکلا را ی مثبت بدهند و رئیس مجلس با مرخصی او موافقت کندتقاضای مرخصی در دوره ۸ جلسه ۳۸ ص ۳۸ تقاضای ۴۵ روز مرخصی از هشتم مردادماه ۱۳۱۰ و نیم عشر از حقوق مدت مرخصی را به مریضخانه حضرت عبدالعظیم اختصاص داده اند  موافقین با مرخصی حاج امین قیام نمایند اکثرا" قیام نموده و رئیس مجلس اعلام  موافقت مینماید .در دوره دوم  مرخصی آقای حاج امین تربتی که از ۲ آذز ماه الی اول دیماه ۱۳۱۰ اجازه مرخصی ۲۸روزه داشتند و به تصویب مجلس مقدس نیز رسیده بود اکنون رئیس صحیه تربت حیدریه تلگرافا"  به مقام منیع ریاست عالیه مجلس دامته شوکته  را پورت میدهند که نماینده محترم مشارالیه مریض و تا ۱۵ دیماه از حرکت ممنوع هستند و تقاضای ۱۵ روز مرخصی نمودند .کمیسیون مجلس مطابق تلگراف دکتر مشارالیه با مرخصی ۱۵ روزه آقای حاج امین تربتی از اول دیماه الی ۱۵ دیماه  موافقت نمودند.در خاتمه از جناب فرماندار محترم تربت حیدریه و سایر مسئولین  شهرستان تقاضا میکنم از  مشاهیر وبزرگان تربت حیدریه که منشاء خیری بودند و حتی یک آجر  به زیر بنای این شهر اضافه نموده اند بهر صورتی که شایسته آنها میباشد تجلیل به عمل آورند منابع جمع آوری اطلاعات عبارتند از ۱-     حاجیه فاطمه  خانم امینی ( خانم آغا) دختر حاجی امین ۲-     آقای حاج مصطفی امینی ( نوه ایشان )۳-     کتاب دیارو همدیاران  اثر جناب آقای  دکتر محمد حسن ابریشمی ۴-     کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ۵-     سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و تنظم  خلیل امینیان  نوه خواهری مرحوم حاج امین و فرزند مرحوم حاج محمد امینیان و داماد نوه دختری ایشان EMAIL: KHALIL-

 

 

AMINIAN@YAHOO.COMMOBIL NOMBER ; 09126055679

 

 

 

  خانه حاجی امین که حالا به سازمان میراث فرهنگی فروخته شده است

در زمان آقای خانزایی رئیس اداره میراث فرهنگی تربت حیدریه

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

۳ دیدگاه‌

 1. محمد صادق امینیان گفت:

  بسیار ارزشمند

  • کاظم خطیبی گفت:

   با سپاس جناب اقای امینیان عزیز ممنون از توجه شما و خانواده محترم امینی که از خاندان بزرگ و تاثیر گذار در تربت حیدریه بوده اند و مایه افتخار همشهریان تربتی می باشند

 2. محمد صادق امینیان (دانشجوی دکتری وین اتریش) گفت:

  با سلام و احترام.
  متاسفانه به علت فعالیت های دانشجویی اینجانب، عده ای که با بنده حقیر بی مقدار عناد دارند اقدام به انتشار نظراتی جعلی به نام من در این صفحه کرده اند. خواهشمندم نظر قبلی را بعد از وصول پاک بفرمائید. متشکرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *