آیت الله هاشمی رفسنجانی: زنان ایران از حصار تندروی ها رسته اند

 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پیامی به سمینار ملی زنان در تاریخ مجالس ایران تاکید کرد: زن ایرانی به آگاهی نسبی رسیده و از حصار تندروی ها رسته و می خواهد تفسیر علمی آیات و روایاتی باشد که در تعالیم اسلام برای شناخت جایگاه زنان آمده است.

 در متن پیام آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی که امروز سه شنبه توسط یکی از زنان فعال در حوزه سیاست قرائت شد، آمده است: ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺻﻠﯽ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻀﻮر در ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در روﻧﺪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی تاکید کرده است: آﻧﭽﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه زﻧﺎن و ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ رﺳﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان و ﺣﺘﯽ از ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﮑﺮی و ﺑﺸﺮی دﻧﯿﺎ، ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻧﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ و اﺳﻼﻣﯽ رﻫﺒﺮان و ﺑﺰرﮔﺎن آن در ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه زن اﺳﺖ.
هاشمی رفسنجانی، ﺣﺴﻦ ﺳﻠﯿﻘﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺑﺮﮔﺰاری «ﻫﻤﺎﯾﺶ زﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﯾﺮان» ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰاری دو اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻬﻢ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز، ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ، ﺳﺘﻮد و اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻣﺰد و رأی دﻫﻨﺪه، در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﺷﺪ.
متن کامل پیام چنین است:
زنان ایران اسلامی در سایه انقلاب و به خاطر کارهای زیربنایی تحصیلی به چنان مرحله ای از رشد علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی رسیده اند که شناخت جایگاه زنان در مجالس قانونگذاری، دست یابی به راهکارهای متناسب با ساختارهای حقیقی و حقوقی ایران برای افزایش نرخ مشارکت زنان در مجلس، آگاه کردن ارکان جامعه مدنی و ارکان قدرت نسبت به ضرورت مشارکت سیاسی زنان و افزایش سهم زنان در سپهر سیاسی کشور از جمله اهداف آنان در یک نشست علمی شده است.
«این مهم، نشان می دهد که زن ایرانی به آگاهی نسبی رسیده و از حصار تندروی ها رسته و می خواهد تفسیر علمی آیات و روایاتی باشد که در تعالیم اسلام برای شناخت جایگاه زنان آمده است.
ظرافت داستان های تاریخی قرآن در بیان صریح و ایمایی نقش زنان و جایگاه آنها در جامعه از حضرت فاطمه(س) در سوره کوثر گرفته تا حضرت مریم، دختران شعیب و همسر موسی، آسیه زن فرعون، ملکه صبا، زلیخا در سوره یوسف، همسر ابوسفیان، همسر عمران، مادر مریم و زن ابولهب در سوره المسد نشان از جامعیت نگاه اسلام به زنان در ابعاد مثبت و منفی و در راستای خوبی و بدی و همین ثابت می کند که مباحث مربوط به نابرابری حقوق زن و مرد در اسلام و تبعیض ها و تفکیک های جنسیتی، برخاسته از افکار افراطی و تفریطی است و اسلام زن را موجودی شریف با ویژگی های خاص می داند که به قول امام راحل، از دامنش مرد به معراج می رود.
آنچه انقلاب اسلامی را در مقوله توجه به توانایی های بالقوه زنان و به فعلیت رساندن آنها در مسیر درست، از همه مقاطع تاریخ ایران و حتی از مکاتب فکری و بشری دنیا، متمایز می نماید، نگاه جامع و اسلامی رهبران و بزرگان آن در سطوح عالی به جایگاه زن است و اوج زمینه سازی برای حضور موثر آنان در جامعه، بسترسازی تحصیلات آنان در همه مقاطع است و خدا را شکر که زنان نیز با موفقیت های چشمگیر در کنکورها و المپیادهای علمی، ثابت کرده اند که منفی بافی های سابق، خرافه ای بیش نبود و اگر میدان های برابری، برای اثبات توانایی ها مخصوصا در ابعاد آموزشی، مدیریتی و سیاسی فراهم شود ثابت می کنند که علاوه بر مادران و دخترانی شایسته که باعث تحکیم پایه های جامعه در خانواده هستند، معلمان، استادان، مدیران، نمایندگان و وزرایی خوب برای جامعه می شوند.
البته آنچه امروز مطالبه اصلی زنان در جامعه است، فعالیت های سیاسی و حضور در مصادر قانونگذاری است که خدا را شکر این امر در روند تدریجی حرکت دنیا به سوی دموکراسی، در ایران پس از انقلاب هم با برگزاری انتخابات فراهم شده و نگاهی از سر تأمل به حضور زنان در انتخابات ۹ دوره مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که آنچه امروز باعث ناخرسندی زنان شده به خودشان، آن هم به عنوان نیمی از جامعه مربوط می شود که هنوز به باور میدانی برای توانایی زنان نرسیده اند که اگر چنین می شد زمینه های منطقی و عقلانی برای اصلاح قوانین و یا تصویب قوانین جدید فراهم می شد.
حسن سلیقه دست اندرکاران برگزاری همایش زنان در تاریخ مجالس ایران را می ستایم که در آستانه برگزاری دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز چنین اجتماعی را تشکیل می دهند که انشاءالله مقدمه ای برای حضور پرشور زنان به عنوان نامزد و رأی دهنده در انتخابات باشد.
امیدوارم با رسانه ای کردن اخبار این همایش و محتوای سخنرانی ها و مقاله ها، در راستای افزایش آگاهی زنان بکوشید که از آرزوهای دیرین اسلام و انقلاب اسلامی و از آرمان های امام راحل بود و خواهد بود.»
سمینار ملی زنان در تاریخ مجالس ایران در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *