بنگر آن حوری سیاه و سپید
نه همه پاک جسم ،او نه پلید
ساخته در وجود خویش پدید
نیمه‌ای یأس و نیمه‌ای امید