گزارش ایلنا از نابودی یک برند ۶۰ ساله در استان فارس؛ آزمایش؛کارخانه‌ای که به انباری تبدیل شد/ کارگرانی که به حق‌شان نرسیدند/ فرماندار مرودشت: بعید است «آزمایش» دوباره به عرصه تولید بازگرددنماینده مردم مرودشــت، پاســارگاد و ارسنجان در مجلس با اشــاره به اینکه افــرادى که باعث نابودى کارخانــه آزمایــش شــدند بایــد پاســخگوى عملکرد نامناســب خود باشــند، خاطر نشــان مــى کند: طبق اطلاعاتى که به دســت بنده رسیده، مسئولان کارخانه یک ژنراتور تولید برق ۱۲ ســیلندر کــه توانایى تامین برق یک شــهر ۵۰ هزار نفــرى را دارد را با قیمتى بالغ بر کیلویى ۳ هــزار تومان معادل آهن قراضه به فروش رسانده اند.

آزمایش؛کارخانه‌ای که به انباری تبدیل شد/ کارگرانی که به حق‌شان نرسیدند/ فرماندار مرودشت: بعید است «آزمایش» دوباره به عرصه تولید بازگردد

کارخانه آزمایش که روزگاری تامین کننده محصولات لوازم خانگی مردم بود به انبار نگهداری مواد فروشگا‌ه‌های شهرستان مرودشت و کارخانه‌های اطراف تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هنوز هم در خانه اغلب خانواده‌هاى ایرانى حداقل یک محصول از کارخانه آزمایش وجود دارد، اما  این برند پس از ۶ دهه براى همیشــه به تاریخ پیوست و با اخراج تمــامی کارگرانش،عملا به ســوله‌ و محلى براى نگهدارى اموال دیگران تبدیل شد‌ه است.

چندى پیش علیرضا پاک فطرت نماینده شیراز و زرقــان در باره آخرین وضعیت کارخانه آزمایش گفت: در حال حاضر در حوزه انتخابى بنده، کارخانه آزمایش که عمرى را به تولید یخچال سپرى کرد، امروز تعطیل و به آغل گوســفندان مبدل شــده است. اما این خبر توسط رشــیدى نماینده مردم مرودشــت، پاسارگاد و ارســنجان رد شــد. این نماینده مى گوید: صحبــت هاى یکى از نماینده هاى شــیراز در رابطه با تبدیل کارخانه آزمایش مرودشــت بــه طویله، واقعیت نــدارد و صاحبان کارخانه و مدیران مجموعه در ســال هاى گذشته بیشتر سوله هاى آزمایش را به انبار دارى و دپو کردن بعضى از اقلام اجاره داده اند.

کارگران آزمایش به حق‌شان نرسیدند

جــلال رشــیدى کوچــى در گفــت و گــو بــا ایلنا با بیان اینکــه متاســفانه مجموعه آزمایش در ســال هــاى گذشــته ماهیتــش را از دســت داده اســت، ادامه مى دهد: در جهت چرایى و ارزیابى وضع فعلــى مجموعــه آزمایش بــه اتفاق دیگــر نمایندگان موضــوع تحقیــق و تفحــص را دســتور کار قــرار داده ایــم.

عضو مجمــع نمایندگان اســتان فارس مى افزایــد: اگرچــه مجموعــه آزمایــش بعــد از واگذارى به بخــش خصوصى باید بیشــتر رونق مــى گرفت اما متاســفانه این اتفــاق رخ نداد و روز به روز به ســمت تعطیلى رفت، به طورى که بیشتر کارگران این مجموعه نتوانستند به حق و حقوقشان دست پیدا کنند.

نماینده مردم مرودشــت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس بیان مى کند: در گذشــته روزانه حدود دو الى ســه هزار نفر در کارخانه آزمایش فعالیت مى کردند و جمعیتى بالغ بر ۵ هزار نفر در شهرســتان مرودشــت ارتــزاق مى شــدند، بنابرایــن تعطیلى ایــن مجموعه خسارت هاى زیادى را به تمام بخش ها وارد کرد.

رشیدى با اشاره به اینکه موضوع کارخانه آزمایش یک موضوع ملى است، مى افزاید: در حال حاضر چرایى و ارزیابــى تعطیلــى مجموعه به کمیســیون اقتصادى ارجاع داده شده است که همواره امیدواریم این تحقیق و تفحص به صحن ارجاع و با آرای نمایندگان در دســتور کار قــرار گیرد تا در ادامه بتوانیم اتفاقات کامل از نحوه واگذارى آزمایش و تعطیلى آن را به صورت شــفاف به مردم اعلام کنیم.

نماینده مردم مرودشــت، پاسارگاد و ارســنجان در مجلس با اشاره به اینکه بخش خصوصى در موضــوع واگذارى به فکر رونــق کارخانه ها نبودند ادامه مى‌دهــد: نباید فراموش کــه بخش خصوصى و افرادى که اقدام به دریافت مجموعه ها و کارخانه هاى اســتان از طریق اصل ۴۴ قانون اساســى کردند بیشتر بــه دنبال ارزش افزوده زمین و فروش اقلام و وســایل کارخانه ها بودند.

نماینده مردم مرودشــت، پاســارگاد و ارسنجان در مجلس با اشــاره به اینکه افــرادى که باعث نابودى کارخانــه آزمایــش شــدند بایــد پاســخگوى عملکرد نامناســب خود باشــند، خاطر نشــان مــى کند: طبق اطلاعاتى که به دســت بنده رسیده، مسئولان کارخانه یک ژنراتور تولید برق ۱۲ ســیلندر کــه توانایى تامین برق یک شــهر ۵۰ هزار نفــرى را دارد را با قیمتى بالغ بر کیلویى ۳ هــزار تومان معادل آهن قراضه به فروش رسانده اند.

مجموعه آزمایش کامل نابود شده است

فرمانــدار ویــژه شهرســتان مرودشــت بــا بیان اینکه قطعــا نماینده شــیراز خودش باید پاســخگوى صحبتــش مبنى بــر طویله شــدن کارخانــه آزمایش باشــد، مى گوید: حدود ۲۰ ســال اســت که کارخانه آزمایــش به دلیل نداشــتن هیچ تولیــدى از بین رفته اســت.

62535

صاحبان کارخانه ها به پریزهای برق هم رحم نکردند

رهــام پیکــرى در گفت و گــو با ایلنا با اشــاره به اینکــه در حال حاضر مجموعــه آزمایش در شهرســتان مرودشت کامل نابود شده است، مى افزاید: متاســفانه مالکان کارخانه در ســال هاى گذشته تمام اموال این مجموعه حتى ســیم هاى داخل پریز را هم به فروش رسانده اند.

او با بیان اینکه در شرایط فعلى کارخانه آزمایش به یک خرابه تبدیل شــده است، مى افزایــد: مالکان کارخانه آزمایش انبارهاى این مجموعه را به فروشگاه هاى افق کورش و … اجاره داده اند.

پیکــرى با بیــان اینکه در حال حاضــر مجموعه آزمایــش در اختیــار هیئت مدیره ایــن مجموعه قرار دارد، مــى گوید: طبق گفته مالکان کارخانه، در ســال گذشــته تمام حقوق کارمندان و پرسنل این مجموعه تســویه شــده اســت.

فرماندار مرودشت ادامه مى دهد: کارخانه آزمایش پس از فوت مرحوم آزمایش، به ســازمان بیمه بازنشســتگان واگذار شــد و در ادامه ایــن مجموعه به گروه پیام فروخته و در نهایت در حال حاضر در اختیار چند نفر به عنوان بخش خصوصى قرار دارد.

پیکرى در ادامه با اشــاره به اینکه چندین بار تلاش ما جهت ورود سرمایه گذار به این مجموعه بى نتیجه ماند، مى گوید: متاســفانه مســئولان این کارخانه اجازه ورود سرمایه گذار را ندادند.

او بــا اشــاره به اینکــه در حال حاضــر مالکان کارخانه یکى از ســوله هاى ۶ هکتــارى آزمایش را به شــرکت بستنى میهن اجاره داده اند مى افزاید: مالکان آزمایش تعدادى دیگر از ســوله هاى مجموعه آزمایش هم به انبار مرکزى جنوب کشــور فروشگاه افق کورش اجــاره داده‌اند، بطــورى که تعدادى از این ســوله ها هم در اجاره تولید کننــدگان کارخانه هاى رب گوجه منطقه است.

بعید است آزمایش مجددا بتواند به عرصه تولید بازگردد

فرماندار ویژه شهرستان مرودشت با اشاره به اینکه بعید است این مجموعه مجددا بتواند به عرصه تولید بازگردد، ادامه مى دهد: بى شــک به دلیل نابود شدن تمام تاسیســات کارخانه دیگر مجموعه آزمایش نمى توانــد فعالیت کند و تنها صنایع جایگزین در این بخش توانایى فعالیت دارند.

گزارش: محمدرضا طاهری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *