نامه جامعه تربتیهای مقیم تهران به مقام محترم وزارت علوم تحقیقات و فن آوری در خصوص تجمیع دانشگاه تربت حیدریه

     تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

((به نام خداوند دانا وتوانا))

مقام محترم عالی وزارت  علوم و تحقیقات و فن آوری

برادرگرامی جناب آقای دکتر غلامی

با سلام

احتراماً به استحضار عالی می رساند:  با عنایت وبازگشت به طرح تجمیع دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سطح کشور و از جمله  آستان پهناورخراسان رضوی که دانشگاه تربت حیدریه با قدمت ۱۵ ساله¬ی خود  نیز دردرون طرح یاد شده¬ی بالا قراردارد، نظرآن جناب را به موارد ذیل معطوف و با عنایت وبذل توجه به آنها ازآن مقام منیع خواستاریم تاکماکان استقلال بالانفراد این دانشگاه را چونان گذشته حفظ ویا به عنوان دانشگاه جامع با زیرمجموعه ی  پردیس های گناباد،کاشمر وتربت جام  مورد عنایت ویژه قرار دهند.

الف ـ برخی از وپژگیهای دانشگاه تربت حیدریه:

۱. این دانشگاه باقدمت ۱۵ ساله یکی از مراکز مهم وتاثیرگذار درسطح شهرستانهای تابعه ی استان می باشد که با کمک مسئولین وقت و همت ویاری مردم فرهنگ دوست وموسسین دلسوزآن با طی مراحل از دانشکده به مجتمع و سپس به دانشگاه ارتقا یافته است و درسطح منطقه ی جنوب اُستان خراسان رضوی درمیان عامه ی مردم به یک مرجعیت قابل قبول علمی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی رسیده است.

۲. تاکنون رتبه ی علمی این دانشگاه ازهمه ی مراکزپیشگفته ومشابه بهتربوده و دربعضی موارد حتی ازرتبه های دانشگاه های همطراز پیشی جُسته.

۳. این دانشگاه، ازجهت اثرگذاری  و هدایت کشاورزان درمنطقه دارنده ی تنها پژوهشکده ی زعفران در سطح کشوروجهان می باشدکه به عنوان یک مرجع علمی اجرایی وترویجی برای کمک وراهنمایی کشاورزان منطقه و کشور درسطح  منطقه به فعالیت اشتغال دارد و دردنیا  به عنوان یک مرجع فعال در امر زعفران به شمارمی آید.

۴. این دانشگاه درراستای ارتباط با جامعه وصنعت دارای مرکز رشدواحدهای فناوری بوده که درجهت کار آفرینی با شرکتهای خلاق ودانش بینان درسطح منطقه وشهرستانهای استان به فعالیت مشغول می باشد. که مراکز پیشگفته شده وکمتر دانشگاهی است که دارای چنین ویژگی هایی باشند.

۵. این دانشگاه دارای مجلات علمی اکادمیک با درجه ی «ب» از وزارت علوم است که سایرمراکزعلمی مشابه فاقد آن هستند.

۶. این دانشگاه دارای مجوز نشر و انتشارات است که هرساله اقدام به انتشارکتب علم اعضای هیات علمی و متخصصین  را کرده که سایر مراکز پیشگفته شده فاقد آن می باشند.

۷. میزان قبولی دانشجویان این دانشگاه  درمقاطع بالاترنسبت به سایرمراکز علمی  مشابه درصد بالاتری را به خود اختصاص داده که حاکی از همت بالای اعضای هیات علمی آن برای آموزش فرزندان این مرز و بوم است.

۹. میزان سرانه ی تولید علمی مقالات ارائه شده درمقایسه با مراکزعلمی مشابه بسیار بالاتراز حد معمول است.

۱۰. میزان همکاریهای بین المللی ودیپلماسی علمی این دانشگاه طی شش ساله ی اخیر درقالب طرح اراسموس  اتحادیه ی اروپا بی نظیر وکم نظیر بوده است و کمتر دانشگاهی وجود دارد که چنین توفیقاتی را دارا باشد.

۱۱. پذیرش و تربیت دانشجوی خارجی نیزیکی از اهداف فعالیت های این دانشگاه است.

۱۲. وجود اعضای هیات علمی وکارشناسان با انگیزه ایکه موجب اثرگذاری ازجمله مشارکت وراهنمایی  در مدیریت منطقه ای دربخش شهری روستایی وکشاورزی و صنعت وخدمات در سطح منطقه شده اند، از آن جمله است.

۱۳. انجام طرح های تحقیقاتی واجرایی برون دانشگاهی درسطح منطقه وشهرستانهای تابعه ی همجواردر جهت رفع مشکلات منطقه و شناخت پتانسیل های موجود از جمله وظایفی است که این دانشگاه درجهت اثر گذاری در منطقه برعهده دارد.

۱۴.وجودگروه خیرین دانشگاه وبنیادخیرین دانشگاهی که تاکنون اقدامات بسیارموثرومفیدی درجهت توسعه ی فعالیتهای دانشگاه ازجمله زدودن بارمالی از دوش وزارت علوم را برعهده داشته اند موید همین امراست ومی توان به موارد  زیادی اشاره که ازجمله اهدای زمین و سوله ورزشی  اولیه وزمین برای طرح توسعه ی دانشگاه است. ابضاًساخت سالن چند منظوره  ورزشی در سطح مسابقات بین المللی.ساخت  مسجد.ساخت  آلاچیق ها و موافقت اولیه خوابگاه خواهران وبرادران و مجتمع فرهنگی رفاهی ومرکزدرمان و مشاوره دانشگاه تربت حیدریه ، اهدای  بالغ برصدو سی هکتار زمین و آب برای ایجادمزرعه و سایت کشاورزی تقبل بورسیه تحصیلی به دانشجویان ممتازو دانش آموزان مستعد پذیرفته شده از طریق کنکورسراسری  واهدای کمک هزینه تحصیلی و اینترنت به دانشجویان نیازمند وتامین وسایل کمک آموزشی ازجمله کامپیوترو لب تاب را می توان به آنها اضافه کرد.خیرین از ابتدا و امروزبا عنوان حامی دانشگاه در پیش برد برنامه های دانشگاه همکاری کرده اند  .

۱۵. برگزاری  آزمون های سالانه ی کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی وکاردانی  به کارشناسی  و همچنین آزمون استخدامی کشوری به نمایندگی ازسازمان سنجش آموزش کشوربه مرکزیت این دانشگاه برای سایرشهرستانهای جنوبی استان خراسان رضوی نشان ازاولویت ومرکزیت این دانشگاه نسبت به سایرمراکزعلمی وغیرعلمی درسایر شهرستانهای جنوبی استان خراسان رضوی می باشد.

 ۱۶. برگزاری همایش های علمی وکاربردی دوره ای ازقبیل زعفران، صنعت،ابریشم،پسته و..‌. که درجهت رفع و شناخت موانع و پتانسیل های منطقه است خود گواهی بر توانمندی علمی ومدیریتی این دانشگاه می باشد.

۱۷.تصویب طرح برنامه ی راهبری دانشگاه به عنوان دانشگاه جامع که درهیات امنای دانشگاه های خراسان  رضوی دردهه ی اولیه ی عمرانی دانشگاه با ذکراین نکته که «هیچیک ازسایرمراکز آموزش عالی» پیشگفته ویا تاسیس نشده این اولویت را ندارند، ازنکات قابل ملاحظه ای است که می تواند درارزیابی ها مورد استناد قرارگیرد.

۱۸. عدم وجود بدهی های معوقه  به پیمانکاران مختلف دراین دانشگاه که درهیچ یک ازسالهای فعالیت آن که ناشی ازمدیریت کارآمد درهزینه ها و درآمد ها و صرفه جویی درجهت اقتصاد مقاومتی بوده است از جمله مواردی است که کمتر دانشگاهی چنین وضعیتی رادارا بوده است.

۱۹. پرداخت به موقع حق التحقیق وحق التدریس اعضای هیات علمی مقیم ومدعواز جمله نکات مثبتی است که  درسالهای اخیرچنین موضوعی  درکمتردانشگاهی تحقق پیدا کرده است.

۲۰. پرداخت به موقع اضافه کاروخدمات رفاهی به کارکنان دانشگاه نشان ازوضعیت مطلوب ساختاراین دانشگاه دارد که شاید درسایر مراکز دانشگاهی چنین ویژگی ای کمتر به چشم بخورد.

لذا با توجه به نکات مشروحه ی بالا به نظرمی رسد در وضعیت فعلی این دانشگاه از هرجهت ویژگیهای یک دانشگاه جامع را دارا می باشد.

ب ـ برخی از وپژگیهای شهرستان و منطقه ی تربت حیدریه:

۱. شهرستان تربت حیدریه با قدمتی چند هزارساله که تحت عنوان زاوه به دوران پیش ازاسلام می رسد و تحت نام تربت سابقه ی چند قرنه دارد، درمرکزدَه شهرستان جنوبی خراسان رضوی با جمعیتی بیش از یک میلیون نفر  قرار داردکه فاصله هریک ازآنها حداکثر ۱۲۰ کیلومترفاصله می باشد و چنین ویژگی و سایرخصوصیات آن موجب شده که به عنوان گزینه ی اصلی برای مرکزاستان خراسان مرکزی ازطرف وزارت کشورمطرح باشد. این شهرستان بیشترین جمعیت را دربین شهرستان های جنوب خراسان رضوی داراست. وازلحاظ اقتصادی قویترین بنیه ی اقتصادی را دربین شهرستانهای جنوب استان دارا است .

۲.این شهرستان به خطوط ریلی وجاده ای مناسب دسترسی دارد ودرزمانی نزدیک با اتمام پروژه ی فرودگاه  به خطوط هوایی متصل خواهد شد.

۳ .یکی ازمراکز اصلی شبکه اتصالات مخابراتی درسطح منطقه وکشورمحسوب می گردد وتوسعه ی سایر مناطق دراین خصوص ازاین منطقه صورت می گیرد.

۴. این شهرستان بیش ازهفت مرکز دانشگاهی را دارا می باشد و مراکزدانشگاهی با قدمت بیش از ۴۰ سال را نیز درکارنامه خود دارد که دانشجویان سایرشهرستانها برای تحصیل به آن مراجعه می کنند.

۵. منطقه ی تربت حیدریه  مرکز تولید پاز(پسته ابریشم زعفران) درسطح کشورودنیا می باشد.

۶ ‌. وجود زیرساختهای صنعتی  منطقه و نزدیکی تربت به کارخانجات ومعادن  شهرستان خواف به عنوان بزرگترین منابع آهن کشور، یکی از پتانسیل ها ودلایل پذیرش دانشگاه تربت حیدریه به عنوان  دانشگاه جامع درجهت پیشتیبانی علمی قطب معدنی وصنعتی شرق کشوردرحال حاضر وسالهای آتی خواهد بود.

 ۸ . شروع طرح های سه گانه ی کارخانجات فولاد شهرستان تربت حیدریه نیزیکی دیگر اززیرساختهای صنعتی شهرستان و صنعتی شدن بخشی از فعالیت های شهرستان است که وجود دانشگاه جامع آنرا دو چندان می کند.

۹. وجود مهاجران سایرشهرها که سالیان دور تاکنون تداوم داشته، برای  کار وشغل درسطح شهرستانهای تابعه ی تربت حیدریه حاکی از امکان استقرارجمعیت ازسایرنقاط در این منطقه را خواهد داشت که وجود دانشگاه جامع تربت حیدریه به همراه سایر مراکزدانشگاهی برای تحصیل دانشجویان بومی اثربخشی آن را دوچندان می کند.

۱۰. ازلحاظ فرهنگی تربت حیدریه ازپیشتازان انقلاب بوده ودر نهم دیماه ۱۳۵۷ چندین روز قبل از اینکه در شهری مجسمه ی شاه فروکشیده شود، این اقدام در این شهر انجام وچند شهید داد و بعد ازآن به شهرهزار شهید معروفیت پیدا کرد و از غنای فرهنگی وعلمی و ادبی خاصی برخورداراست. ازآن جمله می توان به شهید برونسی اشاره وهم چنین از وجودشاعران بلند آوازه ای ازجمله زنده یاد محمد قهرمان شاعرپارسی گوی و یا عارف کامل آخوند ملاعباس تربتی پدر خطیب و واعظ نامی حسنعلی راشد یاد کرد.

درپایان ضمن قدردانی ازجنابعالی که با سعه ی صدر به مطالعه ی این سطورپرداختید، خواهشمنداست با درنظر گرفتن جمیع جهات و بررسی های کارشناسانه و باذکراین موردکه به عقیده ی بسیاری ازکارشناسان ومدیران ارشد و عالی بازدیدکننده ای که درسالهای اخیرازاین شهر بازدید داشته وبالاتفاق نظرشان مبنی براین بوده که این شهرستان  پتانسیل محوریت ومرکزیت استان شدن ومرکزیت همه ی ارگانها وسازمانهای دیگرازجمله دانشگاه ها را به لحاظ علمی، پژوهشی،فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی وسیاسی واقتصادی نسبت به سایرشهرستانهای جنوب استان خراسان داراست، به همین ادله قویاً اعتقاد داریم که مرکزیت دانشگاه تربت حیدیه را به صورت مستقل ودانشگاه جامع حفظ و یا با مرکزیت این دانشگاه سایرمراکز علمی زیرمجموعه ی آن به عنوان پردیس دانشگاهی محسوب گردند.چرا که علاوه بر موارد فوق درصورتیکه ان شالله درآینده این شهرستان به عنوان مرکزاستان انتخاب گرددیک دانشگاه جامع  بزرگ برای آن نیاز خواهد بود واکنون نیزاین ظرفیت وجود دارد و تصویب و تایید نهایی آن مقام محترم را مستدعی است.

بااحترام

جامعه تربتیهای مقیم تهران متوسلین به ثامن الائمه

رونوشت :

جناب اقای دکترباقری قایم مقام وزیر محترم علوم

جناب اقای دکترکافی ریاست محترم  دانشگاه معین استان خراسان رضوی

جناب اقای دکترمنافی ریاست محترم  کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

جناب آقای محمد صادق معتمدیان   استاندار محترم خراسان رضوی

جناب آقای رستمی معاون  محترم استاندار خراسان رضوی  و فرماندارشهرستان تربت حیدریه

جناب حجت الاسلام عصمتی  امام جمعه محترم تربت حیدریه

جناب آقای دکتر فتحی  ریاست محترم دانشگاه تربت حیدریه

شورای محترم  اسلامی شهرستان تربت حیدریه

بنیاد خیرین محترم  حامی دانشگاه تربت حیدریه

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *