داستان انسان ـ ۹ فاطمه، مادر سیدمحمود سیدعطاءالله مهاجرانی

روایت‎ ‎سید‎محمود‎ ‎دعایی
«هنیئاً‎ ‎لها‎!» مصداق‎ ‎این‎ ‎آیه‎ ‎شریفه‎ ‎است‎:
انَّ الّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدّاً.
‎در‎ ‎برابر‎ ‎مشقّت‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎برابر‎ ‎تحمل‎ ‎سختی‌ها‎ ‎در‎ ‎زندگی‎ ‎و‎ ‎پروردن‎ ‎فرزند‎ ‎و‎ ‎زندگی‎ ‎سالم‎ ‎داشتن‎ ‎در‎ ‎عین‎ ‎تنگدستی‎ ‎و‎ ‎پاکدستی،‎ ‎خداوند‎ ‎دل‎ ‎مؤمنان‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎او‎ ‎نزدیک‎ ‎و‎ ‎رئوف‎ ‎می‌کند؛‎ ‎به‎ ‎او‎ ‎مهربان‎ ‎می‌کند؛ ‎ودود‎ ‎می‌کند؛ ‎محبت‎ ‎آنها‎ ‎را‎ ‎جلب‎ ‎می‌کند.
آن‎ ‎از‎ ‎نجف‎ ‎که‎ ‎امام‎ ‎به‎ ‎او‎ ‎نزدیک‎ ‎شد‎ ‎و‎ ‎این‎ ‎از‎ ‎دیارش‎ ‎کرمان‎ ‎که‎ ‎صالح‌ترین‎ ‎بنده‎ ‎خدا‎ ‎در‎ ‎روزگار‎ ‎ما‎ ،‎عطای‎ ‎نازنین (‎عطا‎ ‎احمدی) ‎بیاید،‎ ‎برای‎ ‎او‎ ‎بنای‎ ‎یادبود‎ ‎بگزارد. ‎جایی‎ ‎که‎ ‎نوباوگان‎ ‎ما‎ ‎را‎ ‎بپرورد‎ ‎و‎ ‎فرزندانی‎ ‎را‎ ‎مثل‎ ‎مادر‎ ‎من‎ ‎و‎ ‎کسانی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎دیار‎ ‎زندگی‎ ‎کردند‎ ‎و‎ ‎پاک‎ ‎ماندند‎ ‎و‎ ‎پاک‎ ‎رفتند،‎ ‎تربیت‎ ‎کند. ‎من‎ ‎امروز‎ ‎بستانگان‎ ‎زیادی‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎اینجا‎ ‎می‌بینم: ‎دایی‌زاده‌ها‎ ‎را‎ ‎می‌بینم، خاله‌زاده‌ها‎ ‎را‎ ‎می‌بینم، تنها‎ ‎یادگار‎ ‎باز‎مانده‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎خاندان‎ ‎خاله‎ ‎نازنینم‎ ‎را‎ ‎می‌بینم‎ ‎که‎ ‎اینجا‎ ‎نشسته،‎ ‎به‎ ‎او‎ ‎افتخار‎ ‎می‌کنم. من‎ ‎شرمنده‎ ‎همه‎ ‎احسان‌ها،‎ ‎همه‎ ‎مکرمت‌ها،‎ ‎همه‎ ‎محبت‌های‎ ‎شما‎ ‎هستم… این‎ ‎پاداش‎ ‎نیکوکاری‌های‎ ‎مادرم‎ ‎است. توجه‎ ‎و‎ ‎لطف‎ ‎شماست‎ ‎در‎ ‎بزرگداشت‎ ‎او.
ما همسایه‎ ‎نازنینی‎ ‎داشتیم،‎ ‎خداوند‎ ‎رحمت‎ ‎کند‎ ‎مرحوم‎ ‎بیجاری‎ ‎عزیز را،‎ ‎تنها‎ ‎رازدارِ‎ ‎مادرم‎ ‎بود. تنها‎ ‎کسی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎دوران‎ ‎خفقان‎ ‎که‎ ‎رژیم‎ ‎به‌شدت‎ ‎مادرم‎ ‎را‎ ‎تهدید‎ ‎می‌کرد‎ ‎که‎ ‎ردّی‎ ‎از‎ ‎من‎ ‎پیدا‎ ‎کند،‎ ‎تنها‎ ‎رازدار‎ ‎مادرم،‎ ‎مرحوم‎ ‎بیجاری‎ ‎بود. او‎ ‎انسان‎ ‎شریف‎ ‎و‎ ‎نازنینی‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎مشی‎‎ ‎و‎ ‎رفتار‎ ‎او‎ ‎در‎ ‎کودکی‎ ‎و‎ ‎نوجوانی‎ ‎من،‎ ‎برایم‎ ‎آموزش‎ ‎بود… ‎آنچه‎ ‎در‎ ‎باره‎ ‎من‎ ‎می‌گویید‎ ،‎ ‎شایسته‌اش‎ ‎نیستم. البته‎ ‎‎این‎ ‎سعادت‎ ‎را‎ ‎دارم‎ ‎که‎ ‎فرزند‎ ‎آن‎ ‎مادرم. من‎ ‎فقط‎ ‎می‌خواهم‎ ‎از‎ ‎مادرم‎ ‎بگویم.
‎مادر‎ ‎مرا‎ ‎با‎ ‎این‎ ‎شرط‎ ‎از‎ ‎پدر‎ ‎گرفت‎ ‎و‎ ‎بزرگ‎ ‎کرد‎ ‎که‎ ‎هیچ‎ ‎مطالبۀ‎ ‎خرجی‎ ‎نکند. پدر‎ ‎هم‎ ‎تمکن‎ ‎نداشت. وقتی‎ ‎پدرم‎ ‎از‎ ‎دنیا‎ ‎رفت،‎ ‎من‎ ‎و‎ ‎مادرم‎ ‎در‎ ‎مراسم‎ ‎ترحیم‎ ‎پدرم‎ ‎شرکت‎ ‎کردیم. معمول‎ ‎این‎ ‎است‎ ‎فرزندانی‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎چند‎ ‎مادر‎ ‎هستند،‎ ‎در‎ ‎شرایط‎ ‎ویژۀ‎ ‎درگذشت‎ ‎پدر،‎ ‎یک‎ ‎نوع‎ ‎رقابتی‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎وجود‎ ‎داشته‎ ‎باشد؛ یک‎ ‎نوع‎ ‎حق‌خواهی‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎وجود‎ ‎داشته‎ ‎باشد‎ ‎که‎ ‎الان‎ ‎میراث‎ ‎پدر‎ ‎را‎ ‎باید‎ ‎تقسیم‎ ‎کرد. حضور‎ ‎ما‎ ‎در‎ ‎یزد،‎ ‎شاید‎ ‎این‎ ‎شائبه‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎وجود‎ ‎آورده‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎‎آمده‌ایم‎ ‎برای‎ ‎مطالبه‎ ‎ارث. مادرم‎ ‎مرا‎ ‎کناری‎ ‎کشید‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎همان‎ ‎لهجه‎ ‎کرمانی‎ ‎عزیزش‎ ‎گفت:
ـ ننو! من‎ ‎ازت‎ ‎می‌خوام‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎موجودی‌های‎ ‎منقول‎ ‎پدرت‎ ‎هیچی‎ ‎نگیری،‎ ‎اگر‎ ‎فرشی،‎ ‎رختخوابی،‎ ‎ظرف‎ ‎و‎ ‎ظروفی،‎ ‎اموال‎ ‎منقولی‎ ‎که‎ ‎تقسیم‎ ‎میشه،‎ ‎خواستن‎ ‎به‎ ‎تو‎ ‎بدن،‎ ‎هیچی‎ ‎نگیر! ‎
گفتم: ‎چرا‎ ‎مادر؟‎ ‎
گفت: ‎پدرت‎ ‎طلبه‎ ‎فاضلی‎ ‎بود،‎ ‎وقتی‎ ‎آمد‎ ‎یزد،‎ ‎هیچی‎ ‎نداشت. عمویش،‎ ‎دخترش‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎پدرت‎ ‎داد. عموی‎ ‎پدرت‎ ‎متمکن‎ ‎بود‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎ثروت‎ ‎بالایی‎ ‎برخوردار‎ ‎بود. همراه‎ ‎دخترش ـ‎ ‎مادر‎ ‎برادرهات ـ‎ ‎یک‎ ‎جهیزیه‎ ‎سنگینی‎ ‎آماده‎ ‎کرده‎ ‎بود،‎ ‎تمام‎ ‎زندگی‎ ‎پدرت‎ ‎مال‎ ‎مادر‎ ‎برادراته،‎ ‎مال‎ ‎پدرت‎ ‎نیست. اینا‎ ‎حق‎ ‎تو‎ ‎نیست. از‎ ‎اونا‎ ‎ارث‎ ‎نگیر!
‎رحمت‎ ‎به‎ ‎آن‎ ‎شیری‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎من‎ ‎داد؛ رحمت‎ ‎به‎ ‎آن‎ ‎عاطفه؛ رحمت‎ ‎به‎ ‎آن‎ ‎تعهد‎ ‎و‎ ‎پاکی. گفت:
ـ ‎از‎ ‎خونه‎ ‎پدرت‎ ‎هم‎ ‎اگه‎ ‎به‎ ‎تو‎ ‎یک‎ ‎دونگ‎ ‎و‎ ‎نیم‎ ‎دادن،‎ ‎یک‎ ‎دونگ‎ ‎بگیر،‎ ‎اون‎ ‎نیم دونگ‎ ‎را‎ ‎نگیر!
‎گفتم:‎ ‎چرا‎ ‎مادر؟‎ ‎
گفت: ‎خونه‎ ‎پدرت‎ ‎دو‎طبقه‎ ‎بود. قدیما‎ ‎برق‎ ‎نبود. خونه‌ها‎ ‎یک‎ ‎طبقه‎ ‎زیرزمین‎ ‎داشتند‎ ‎که‎ ‎تابستانا‎ ‎خنک‎ ‎بود. آنجا‎ ‎استراحت‎ ‎می‌کردند‎ ‎و‎ ‎چیزی‎ ‎را‎ ‎برای‎ ‎نگهداری‎ ‎آن‎ ‎پایین‎ ‎می‌گذاشتند. ‎طبقه‎ ‎همکف،‎ ‎نشیمن‎ ‎عمومی‎ ‎بود. مادر‎ ‎برادرهات‎ ‎طلا و ‎زیورآلات‎ ‎سنگینی‎ ‎داشت. با‎ ‎پدرت‎ ‎توافق‎ ‎کردند‎ ‎که‎ ‎طلاها‎ ‎را‎ ‎بفروشند‎ ‎و‎ ‎طبقه‎ ‎بالا‎خونه‎ ‎پدرت‎ ‎را‎ ‎بسازند. اون‎ ‎طبقه‎ ‎مال‎ ‎پدرت‎ ‎نیست، مال‎ ‎برادراته. تو‎ ‎از‎ ‎اون‎ ‎طبقه‎ ‎ارث‎ ‎نگیر!
‎من‎ ‎به‎ ‎توصیه‎ ‎مادرم‎ ‎عمل‎ ‎کردم. ‎وقتی‎ ‎به‎ ‎برادرانم‎ ‎گفتم‎ ‎که‎ ‎مادرم‎ ‎این‎ ‎توصیه‎ ‎را‎ ‎کرده،‎ ‎آنها‎ ‎شرمنده‎ ‎شدند. ‎چون ‎قبلا ‎احساس‎ ‎دیگری‎ ‎‎داشتند؛ ‎ولی‎ ‎به‎ ‎نکته‎ ‎دیگری‎ ‎پی‎ ‎بردند. ‎من‎ ‎همان‎ ‎سهم‎ ‎منزل‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎برادرم‎ ‎فروختم.
‎دهه‎ ‎چهل‎ ‎بود‎،‎ ۲۱هزار‎ ‎تومان‎ ‎سهم‎ ‎من‎ ‎شد. ‎فرستادند‎ ‎نجف‎ ‎برای‎ ‎ما. ‎‎با‎ ‎هفت‌هزار‎ ‎تومان‎ ‎مادر‎ ‎را‎ ‎بردم‎ ‎مکه. ‎با‎ ‎هم‎ ‎رفتیم‎؛ ‎احساس‎ ‎استطاعت‎ ‎کردم. ‎وقتی‎ ‎می‌خواستیم‎ ‎برویم‎ ‎حج، مادر‎ ‎گفت:
ـ کسانی‎ ‎که‎ ‎می‌خواهند‎ ‎بروند‎ ‎حج،‎ ‎معمولاً‎ ‎می‌روند‎ ‎تصفیه‎ ‎مالی‎ ‎می‌کنند ‎که‎ ‎اگر‎ ‎دینی‎ ‎بر‎ ‎عهده‌شان‎ ‎هست،‎ ‎بپردازند. ‎تو‎ ‎از‎ ‎طرف‎ ‎من‎ ‎برو‎ ‎پیش‎ ‎امام‎ ‎و‎ ‎محاسبات‎ ‎مالی‎ ‎مرا‎ ‎برای‎ ‎امام‎ ‎بگو!
‎من‎ ‎گریه‌ام‎ ‎گرفت؛ ‎گفتم: ‎مادر،‎ ‎تو‎ ‎که‎ ‎چیزی‎ ‎نداشتی،‎ ‎تو‎ ‎با‎ ‎روزی‎ ‎هیجده‎ ‎ریال،‎ ‎کارگری‎ ‎در‎ ‎کارخانه‎ ‎خورشید،‎ ‎مرا‎ ‎بزرگ‎ ‎کردی،‎ ‎چیزی‎ ‎نداشتی…
‎ما‎ ‎سالهای‎ ‎سال‎ ‎در‎ ‎خانه‌های‎ ‎مردم‎ ‎زندگی‎ ‎می‌کردیم. ‎اواخر‎ ‎خداوند‎ ‎تمکن‎ ‎داد،‎ ‎من‎ ‎همزمان‎ ‎با‎ ‎طلبگی‎ ،‎در‎ ‎کارخانه‎ ‎برق‎ ‎کرمان،‎ ‎کار‎ ‎می‌کردم.،‎ ‎اولی‎ ‎که‎ ‎طلبه‎ ‎شدم،‎ ‎پدرم‎ ‎رضایت‎ ‎نمی‌داد. ‎من‎ ‎ناچار‎ ‎شدم‎ ‎که‎ ‎هم‎ ‎کار‎ ‎کنم‎ ‎و‎ ‎هم‎ ‎درس‎ ‎بخوانم. ‎ابتدا‎ ‎در‎ ‎تجارتخانه‎ ‎فرش‎ ‎مرحوم‎ ‎اسماعیلی‎ ‎راوری‎ ‎حسابداری‎ ‎می‌کردم. ‎بعدش‎ ‎به‎ ‎توصیه‎ ‎مرحوم‎ ‎شکیبی(‎رحمت‌‎الله‎ ‎علیه) ‎در‎ ‎کارخانه‎ ‎برق‎ ‎کرمان،‎ ‎حسابداری‎ ‎می‌کردم. ‎تا‎ ‎اینکه‎ ‎پدر‎ ‎متوجه‎ ‎شد‎ ‎من‎ ‎در‎ ‎امر‎ ‎طلبگی‎ ‎کوشا‎ ‎هستم،‎ ‎اجازه‎ ‎داد‎ ‎طلبه‎ ‎بشوم.‎ ‎کار‎ ‎را‎ ‎رها‎ ‎کردم‎ ‎و‎ ‎رفتم‎ ‎قم. ‎در‎ ‎دورانی‎ ‎که‎ ‎کار‎ ‎می‌کردم،‎ ‎خداوند‎ ‎تمکن‎ ‎داد،‎ ‎ما‎ ‎در‎ ‎کرمان،‎ ‎در‎ ‎همسایگی‎ ‎آقای‎ ‎عطا‎ ‎احمدی،‎ ‎خانه‌ای‎ ‎خریدیم. ‎خدا‎ ‎رحمت‎ ‎کند‎ ‎مرحوم‎ ‎شهیدزاده‌ای‎ ‎بود،‎ ‎این‎ ‎خانه‎ ‎را‎ ‎که ‎۱۴‎هزار‎ ‎تومان‎ ‎قیمتش‎ ‎بود،‎ ‎به‎ ‎ما‎ ‎تخفیف‎ ‎داد،‎ ‎با ۱۱‎هزار‎ ‎تومان‎ ‎خانه‎ ‎را‎ ‎خریدیم و ‎صاحبخانه‎ ‎شدیم.
‎گفتم:‎ ‎مادر‎ ‎ما‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎شرایط‎ ‎بودیم،‎ ‎چیزی‎ ‎نداشتیم؛ ‎گفت: «‎حالا‎ ‎تو‎ ‎برو‎ ‎به‎ ‎امام‎ ‎بگو.» ‎من‎ ‎رفتم‎ ‎خدمت‎ ‎امام،‎ ‎شرح‎ ‎زندگی‎ ‎مادرم‎ ‎را‎ ‎دادم. ‎امام‎ ‎برافروخته‎ ‎شدند؛‎ ‎احساس‎ ‎کردم‎ ‎که‎ ‎اشک‎ ‎در‎ ‎چشمان‎ ‎امام‎ ‎حلقه زد. ‎برای‎ ‎مادر‎ ‎دعا‎ ‎کردند‎ ‎و‎ ‎گفتند: «‎تو‎ ‎از‎ ‎طرف‎ ‎من‎ ‎وکیل‎ ‎هستی،‎ ‎اگر‎ ‎بر‎ ‎ذمّه‎ ‎مادرت‎ ‎چیزی‎ ‎هست‎ ،‎بر‎ ‎او‎ ‎ببخش.»‎ ‎از‎ ‎ارثیه‎ ‎پدر‎ ‎که ‎‎ ‎به‎ ‎من‎ ‎رسید، ‎با‎ ‎هفت‎ ‎هزار‎ ‎تومان‎ ‎مادر‎ ‎را‎ ‎بردم‎ ‎مکه،‎ ‎و ‎۱۴هزار‎ ‎تومان‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎اختیار‎ ‎مرحوم‎» ‎سعید‎ ‎محسن»‎ ‎از‎ ‎مجاهدین‎ ‎دوره‎ ‎اول‎ ‎اسلامی‎ ‎قرار‎ ‎دادم. ‎این‎ ‎تمام‎ ‎زندگی‎ ‎ما‎ ‎و‎ ‎مادر‎ ‎بود‎.‎
امروز‎ ‎خداوند‎ ‎به‎ ‎ما‎ ‎این‎ ‎درس‎ ‎را‎ ‎می‎‌‎دهد‎ ‎که‎ ‎اگر‎ ‎کسانی‎ ‎به‎ ‎یاد‎ ‎او،‎ ‎در‎ ‎راه‎ ‎او،‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎خاطر‎ ‎او‎ ‎خدمت‎ ‎بکنند‎ ‎و‎ ‎فرمان‎ ‎و‎ ‎دستورات‎ ‎او‎ ‎را‎ ‎به‎‌‎درستی‎ ‎اطاعت‎ ‎کنند،‎ ‎با‎ ‎دیانت،‎ ‎با‎ ‎رعایت‎ ‎همه‎ ‎اصول‎ ‎اخلاق‎ ‎و‎ ‎ایمانی،‎ ‎زندگی‎ ‎شرافتمندانه‌ای‎ ‎داشته‎ ‎باشند،‎ ‎خداوند‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎دنیا‎ ‎به‎ ‎آنها‎ ‎پاداش‎ ‎می‌دهد‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎آخرت‎ ‎هم‎ ‎اجر‎ ‎آنها‎ ‎را‎ ‎فراموش‎ ‎نمی‌کند. من‎ ‎مطمئنّم‎ ‎که‎ ‎مادرم‎ ‎با‎ ‎اولیایش‎ ‎محشور است.‎ ‎به‎ ‎روح‎ ‎پاک‎ ‎او،‎ ‎به‎ ‎باطن‎ ‎پاک‎ ‎او،‎ ‎به‎ ‎همه‎ ‎شمایی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎مسیر‎ ‎بزرگداشت‎ ‎نام‎ ‎او‎ ‎و‎ ‎محبت‎ ‎به‎ ‎فرزند‎ ‎او،‎ ‎همت‎ ‎کردید،‎ ‎خداوند‎ ‎پاداش‎ ‎بدهد. ‎خداوند‎ ‎به‎ ‎ما‎ ‎توفیق‎ ‎قدردانی‎ ‎از‎ ‎نعمت‎ ‎وجود‎ ‎پاکان‎ ‎و‎ ‎عزیزانی‎ ‎را‎ ‎بدهد‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎دنیای‎ ‎آشفته‎ ‎و‎ ‎این‎ ‎تلاطم‌های‎ ‎سیاسی،‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎مشکلاتی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎منطقه‎ ‎ما‎ ‎هست،‎ ‎کشور‎ ‎ما‎ ‎را‎ ‎آرام‎ ‎نگاه دارد،‎ ‎مردم‎ ‎ما‎ ‎را‎ ‎در شرایط‎ ‎خوب‎ ‎قرار‎ ‎دهد‎…»
‎نکته‌ها
‎نکته‌های‎ ‎نابی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎سخنان‎ ‎و‎ ‎یا‎ ‎روایت‎ ‎خاطرات‎ ‎سید‎محمود‎ ‎دعایی‎ ‎آمده‎ ‎است،‎ ‎در‎ ‎واقع‎ ‎راز‎ ‎و‎ ‎رمز‎ ‎زندگی‎ ‎او‎ ‎را‎ ‎نمایان‎ ‎می‌کند. ‎توصیه‎ ‎مادر‎ ‎سید‎محمود‎ ‎در‎ ‎باره‎ ‎میراث‎ ‎پدری،‎ ‎یک‎ ‎داستان‎ ‎تمام‎ ‎نشدنی‎ ‎در‎ ‎زندگی‎ ‎انسان‎ ‎است. ‎گویی‎ ‎تمام‎ ‎توصیه‌های‎ ‎اخلاقی‎ ‎و‎ ‎مراقبت‎ ‎از‎ ‎نفس‎ ‎و‎ ‎مجاهده‎ ‎و‎ ‎داشتن‎ ‎آن‎ ‎نگاه‎ ‎و «‎دیدار‎ ‎دیگر»،‎ ‎در‎ ‎سخن‎ ‎او‎ ‎فشرده‎ ‎شده‎ ‎است. ‎همان‎ ‎دیداری‎ ‎که‎جلال‌الدین‎ ‎محمد‎ ‎بلخی‎ ‎سرود‎:
‎چه‎ ‎داند‎ ‎جان‎ ‎منکر‎ ‎این‎ ‎سخن‎ ‎را که‎ ‎او‎ ‎را‎ ‎نیست‎ ‎آن‎ ‎دیدار‎ ‎دیگر!
گویی‎ ‎زندگی‎ ‎مادر‎ ‎سید‎محمود،‎ ‎که‎ ‎همان‎ ‎زندگی،‎ ‎آینه‎ ‎و‎ ‎آیه‌ای‎ ‎شد،‎ ‎برای‎ ‎زندگی‎ ‎فرزندش،‎ ‎تفسیر‎ ‎سخن‎ ‎امام‎‌‎حسین‎ ‎علیه‌السلام‎ ‎در‎ ‎دعای‎ ‎عرفه‎ ‎است‎:
«‎الّلهُمَّ‎ ‎اجْعَل‎ ‎غِنایَ‎ ‎فی‎ ‎نَفْسی»:۱‎خداوندا،‎ ‎توانگری‎ ‎و‎ ‎بی‌نیازی‎ ‎مرا،‎ ‎در‎ ‎جانم‎ ‎قرار‎ ‎بده‎!
‎در‎ ‎زندگی‎ ‎خود،‎ ‎نمونه‌های‎ ‎فراوانی‎ ‎می‌بینیم،‎ ‎افرادی‎ ‎که‎ ‎غنای‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎دارایی‌ها‎ ‎و‎ ‎داشته‌ها‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎زیست‎ ‎مادی‎ ‎و‎ ‎طبیعی‎ ‎خویش‎ ‎می‌دانند. ‎همه‎ ‎عمر‎ ‎در‎صدد‎ ‎تکاثرند‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎تعبیر‎ ‎قرآن‎ ‎مجید‎:
‎الَّذِی جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. یَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ: (همزه، ۲ـ ۳)‏ مالی‎ ‎گرد‎ ‎آورد‎ ‎و‎ ‎شمارش‎ ‎کرد. ‎گمان‎ ‎می‌کرد،‎ ‎مال‎ ‎او‎ ‎را‎ ‎جاودانه‎ ‎می‌کند!‎
یادش‎ ‎به‎ ‎خیر،‎ ‎روزگار‎ ‎کودکی‎ ‎‎نسل‎ ‎ما،‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎نوروز‎ ‎به‎ ‎بچه‌ها‎ ‎سکه‎ ‎عیدی‎ ‎می‌دادند. ‎اسکناس‌های‎ ‎آبی‎ ‎یک‎ ‎تومانی،‎ ‎قهوه‌ای‎ ‎دو‎ ‎تومانی‎ ‎و‎ ‎سبز‎ ‎پنج‎ ‎تومانی‎ ‎هم‎ ‎بود! ‎اما‎ ‎دست‎ ‎ما‎ ‎را‎ ‎نمی‌گرفت. ‎سکه‌ها‎ ‎را‎ ‎مدام‎ ‎می‌شمردیم،‎ ‎دارایی‎ ‎ما‎ ‎بود. ‎بعد‎ ‎به‎ ‎هم‎ ‎می‌گفتیم: «اینقدر‎ ‎نشمُر،‎ ‎کم‎ ‎می‌شه‌ ها!» ‎همین‎ ‎مضمون‎ ‎را‎ ‎بعدها‎ ‎در‎ ‎شعر «‎بوی‎ ‎عیدی» ‎سروده‎ ‎شهریار‎ ‎قنبری‎ ‎با‎ ‎صدای‎ ‎فرهاد‎ ‎در‎ ‎جوانی‎ ‎شنیدیم‎: «وحشت‎ ‎کم‎ ‎شدن،‎ ‎سکّۀ‎ ‎عیدی‎ ‎از‎ ‎شمردن‎ ‎زیاد‎!»
‎پارادوکس‎ ‎یا‎ ‎خلاف‎‌‎آمد‎ ‎غریبی‎ ‎است،‎ ‎از‎ ‎شمردن‎ ‎زیاد،‎ ‎کم‎ ‎می‌شود! ‎واقعیت‎ ‎این‎ ‎است،‎ ‎که‎ ‎این‎ ‎مضمون‎ ‎کودکانه،‎ ‎حکمتی‎ ‎در‎ ‎گوهر‎ ‎خود‎ ‎داراست. ‎انسان‎ ‎مشغول‎ ‎شمارش‎ ‎زیاد‎ ‎سکه‌هاست،‎ ‎اما‎ ‎در‎ ‎حقیقت‎ ‎از‎ ‎تعداد‎ ‎سکه‌های‎ ‎طلای‎ ‎عمر‎ش‎ ‎کاسته‎ ‎می‌شود! ‎کسی‎ ‎که‎ ‎تمام‎ ‎عمرش‎ ‎صرف‎ ‎اندوختن‎ ‎می‌شود،‎ ‎همانی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎زمین‎ ‎دیگران‎ ‎برای‎ ‎خود‎ ‎خانه‎ ‎ساخته‎ ‎است‎ ‎و‎:
‎در‎ ‎زمین‎ ‎دیگران‎ ‎خانه‎ ‎مکن کار‎ ‎خود‎ ‎کن‎ ‎کار‎ ‎بیگانه‎ ‎مکن
نکته‎ ‎مهم‎ ‎دیگری‎ ‎که‎ ‎می‌توان،‎ ‎از‎ ‎نگاه‎ ‎فاطمه‎ ‎مادر‎ ‎سید‎ ‎محمود‎ ‎آموخت‎ ‎و‎ ‎گنجینه‌ای‎ ‎که‎ ‎می‌توان‎ ‎از‎ ‎زندگی‎ ‎او‎ ‎اندوخت،‎ ‎این‎ ‎است،‎ ‎که‎ ‎نگاهش‎ ‎به‎ ‎اموال‎ ‎و‎ ‎دارایی‌ها‎ ‎نه‌تنها‎ ‎در‎ ‎صدد‎ ‎یا‎ ‎خواهش ‎افزایش‎ ‎نبود،‎ ‎که‎ ‎کاهش‎ ‎بود. ‎این‎ ‎نکته‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎جهت‎ ‎اهمیت‎ ‎دارد،‎ ‎که‎ ‎این‎ ‎افزایش‎ ‎و‎ ‎کاهش،‎ ‎با‎ ‎هم‎ ‎نسبتی‎ ‎دارند. ‎لطیفتر‎ ‎از‎ ‎هر‎ ‎کس‎ ‎مولانا‎ ‎جلال‌الدین‎ ‎بلخی،‎ ‎این‎ ‎نسبت‎ ‎را‎ ‎تصویر‎ ‎کرده‎ ‎است‎:
‎می‌دهند ‎ ‎افیون ‎ ‎به‎ ‎مرد ‎ ‎زخم‌مند تا‎ ‎که‎ ‎پیکان‎ ‎از‎ ‎تنش‎ ‎بیرون‎ ‎کنند
پس‎ ‎به‎ ‎هر‎ ‎چیزی‎ ‎که‎ ‎دل‎ ‎خواهی‎ ‎سپرد در‎ ‎نهان‎ ‎چیزی‎ ‎ز‎ ‎تو‎ ‎خواهند‎ ‎برد
نکته‎ ‎سوم: ‎هوشمندی‎ ‎و‎ ‎دقت‎ ‎است. ‎او‎ ‎چند‎ ‎سالی،‎ ‎تا‎ ‎تولد‎ ‎سید‎‎محمود‎ ‎و‎ ‎یک‎ ‎تا‎ ‎دو‎ ‎سال‎ ‎بعد‎ ‎از‎ ‎آن،‎ ‎در‎ ‎همان‎ ‎خانه‎ ‎یزد‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎همان‎ ‎وسایل‎ ‎خانه‎ ‎زندگی‎ ‎کرده‎ ‎بود. ‎در‎ ‎واقع‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎هنگام‎ ‎خانه،‎ ‎خانۀ‎ ‎او‎ ‎بود. ‎اکنون‎ ‎هیچ‎ ‎تعلق‌خاطری‎ ‎به‎ ‎آن‎ ‎خانه‎ ‎و‎ ‎آن‎ ‎وسایل‎ ‎نشان‎ ‎نمی‌دهد. ‎نگران‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎مبادا‎ ‎آنچه‎ ‎شایسته‎ ‎نیست‎ ‎و‎ ‎خلاف‎ ‎مروت‎ ‎می‌داند،‎ ‎سهم‎ ‎پسرش‎ ‎شود ‎و‎ ‎به‎ ‎زندگی‎ ‎او‎ ‎راه‎ ‎پیدا‎ ‎کند. ‎می‌خواهد‎ ‎زندگی‎ ‎و‎ ‎ذهن‎ ‎پسر‎ ‎از‎ ‎همان‎ ‎جوانی‎ ‎صیقل‌خورده‎ ‎و‎ ‎تابناک‎ ‎بماند‎ ‎و‎ ‎ببالد. ‎و چنین‎ ‎شد.
‎ما‎ ‎در‎ ‎تمام‎ ‎طول‎ ‎زندگی‎ ‎سید‎محمود‎ ‎دعایی‎ ‎شاهد‎ ‎استغنای‎ ‎نفس‎ ‎شگفتی‌آور‎ ‎او‎ ‎بودیم. ‎بیست‎ ‎و‎ ‎چهار‎ ‎سال‎ ‎نماینده‎ ‎مجلس‎ ‎بودن‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎حقوق‎ ‎و‎ ‎امتیازات‎ ‎نمایندگی‎ ‎مطلقاً‎ ‎استفاده‎ ‎نکردن،‎ ‎چهل‎ ‎و‎ ‎دو‎ ‎سال‎ ‎مدیر‎ ‎و‎ ‎سرپرست‎ ‎مؤسسه‎ ‎اطلاعات‎ ‎بودن،‎ ‎در‎ ‎مؤسسه‎ ‎پرونده‎ ‎مالی‎ ‎و‎ ‎حقوقی‎ ‎نداشتن‎ ‎و‎ ‎ریالی‎ ‎از‎ ‎مؤسسه‎ ‎‎نگرفتن‎ ‎و… ‎ثمره‎ ‎همان‎ ‎نگاه‎ ‎و‎ ‎تربیت‎ ‎است. ‎نگاه‎ ‎مادری‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎روی‎ ‎بی‌نیازی‎ ‎و‎ ‎استغنای‎ ‎جان‎ ‎به‎ ‎جهان‎ ‎نظر‎ ‎می‌کرد. ‎افزون‎ ‎بر‎ ‎آن،‎ ‎فاطمه‎‌‎بانو‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎در‎آمد‎ ‎روزی‎ ‎هیجده‎ ‎قران‎ ‎فرزندش‎ ‎را‎ ‎بزرگ‎ ‎کرده‎ ‎بود،‎ ‎وقتی‎ ‎می‌خواهد‎ ‎به‎ ‎حج‎ ‎برود،‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎صرافت‎ ‎می‌افتد‎ ‎که‎ ‎مبادا‎ ‎در‎ ‎اموالش،‎ ‎که‎ ‎اموالی‎ ‎نبود، «‎بر‎ ‎بساطی‎ ‎که‎ ‎بساطی‎ ‎نیست!» ‎حقّی‎ ‎و‎ ‎دینی‎ ‎بر‎ ‎عهده‌اش‎ ‎مانده‎ ‎باشد‎!
‎پی‌نوشت:‎
۱٫ ‎سید‎ ‎بن‎ ‎طاووس،‎ ‎اقبال‎ ‎الاعمال،‎ ‎ج‎‏۱،‏‎ ‎ص۳۳۹؛ بحارالانوار،‎ ‎ج‎‏۹۵،‎ ‎ص۲۱۶٫ ‎این‎ ‎تعبیر‎ ‎از‎ ‎امام‎‌صادق‎ ‎علیه‌السلام‎ ‎نیز‎ ‎روایت‎ ‎شده‎ ‎است‎: «وَ اِجْعَلْ غِنَایَ فِی نَفْسِی وَ رَغْبَتِی فِیمَا عِنْدَکَ بِرَحْمَتِکَ یَا ارحَمَ اَلرَّاحِمِین». تهذیب الاحکام، ج۳، ص۷۴؛ الوافی، ج۱۱، ص۴۴۱٫

یکشنبه ۱۳ شهریور  ۱۴۰۱روزنامه اطلاعات

mohajerani@maktuob.net

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *